RIKO d.o.o. Beograd

13
06 / 2024

Vrhunski kvalitet i pristupa?ne cene opreme

Riko RSP - P5 i SPB

RIKO d.o.o. Beograd je jedna od nekoliko firmi u sastavu RIKO Ribnica iz Slovenije. Na doma?em tritu posluje samostalno. Naime, posle raspada nekadanje Jugoslavije i stvaranja nekoliko zasebnih drava, u svakoj od njih je formirana po jedna komercijalna firma koja na tritu u svakoj od tih drava distribuira proizvodni program RIKO Ribnice.

Borum

RIKO Ribnica na ovom tritu funkcionie 40-50 godina, ?ak od 60-tih godina prolog veka.U prvo vreme RIKO Ribnica je bila drutvena firma, koja je tokom poslednjih godina privatizovana.
U Srbiji ova firma radi od 2003. godine kao RIKO d.o.o. Beograd. Firma je ranije postojala pod drugim nazivom.
Kompletan asortiman opreme kao i rezervni delovi proizvode se u firmi RIKO Ribnica u Sloveniji, a u novoformiranim firmama se vri njihova prodaja i servisiranje putem efikasnih i dobro opremljenih servisnih slubi.
Na sagovornik, gospodin Predrag ?ekanovi?, koji ve? due vreme vodi firmu EPORIK d.o.o. u BiH, sa seditem u Banja Luci, sada rukovodi i firmom RIKO Beograd sa seditem u Beogradu.
Prva i osnovna delatnost firme je distribucija opreme za zimsko i letnje odravanje puteva i odravanje aerodromskih pista.

Riko - metle za ?i?enje

Druga delatnost je ekologija, gde RIKO tritu nudi reciklana postrojenja i razne tipove presa.
Firma ima odli?nu saradnju sa javno komunalnim preduze?ima, preduze?ima za odravanje puteva, kao i sa sakuplja?ima sekundarnih sirovina sa teritorije cele Srbije.
Rukovdstvo firme u Beogradu uskoro gradi novi proizvodni i magacinski prostor u Srbiji, u Krnjeevcima.
Posedovanje ekskluzivnih zastupnitva inostranih firmi i to: EPOKE, BORUM, BLUMMER & LEHMANN, BUCHER, DOPPSTADT I UNTHA ?ini ovu firmu visoko konkurentnom na naem tritu.
Kada je re? o opremi za zimsko odravanje puteva i odravanje aerodromskih pisti, naglaavamo da distriburamo razli?ite tipove i veli?ine plugova (od 1,6 do 6m), posipa?e vu?ni, nose?i i utovarni), odbaciva?e snega.

Presovanje sortiranog otpada

Od opreme za letnje odravanje u ponudi su kosilice za travu, drobilice granja, freze za ?i?enje kanala i ?etke za ?i?enje naslaga na putu (posle zimskog posipanja, pre asvaltiranja i ostalih ?is?enja).
Tako?e posedujemo veliki asortiman opreme koja je u vezi sa ?i?enjem i odravanjem puteva u zimskim i letnjim periodima.
Pored raznovrsne opreme koja se nudi tritu Srbije i okolnih susednih zemalja. Poslovnim partnerima se nude i linije za reciklau, to zna?i da se bave i segmentom ekologije. Kako rekosmo, to podrazumeva reciklana postrojenja i razne tipove presa koje slue za sakupljanje i baliranje sekundranih sirovina. Da bi sve ove poslove mogli da odrade, treba re?i da u RIKO Ribnici proizvode prese raznih veli?ina (ja?ine presovanja od 7 do 700 tona). Pored toga proizvode kompletne ekoloke linije, gde se istresa komunalni otpad, pa se iz njega sortiraju komponente za prodaju od papira, plastike, najlona, itd. Potrebno je naglasiti da se kompletne ekoloke linije za reciklau mogu montirati direktno na terenu.

Odvajanje otpada

Riko d.o.o.Beograd i Eporik tritu nude, pored proizvodnog programa Riko Ribnice, i opremu renomiranih firmi iz evropskih drava. Tako je RIKO ekskluzivni zastupnik firme iz Danske: EPOKE koja prozivodi posipa?e i BORUM maine za izradu horizontalne signalizacije, vajcarske firme BUCHER koja proizvodi velike maine za odbacivanje snega i ?istilice za odravanje puteva i gradskih povrina, kao i firme BLUMMER & LEHMANN koja proizvodi silose za skladitenje soli kapaciteta od 30 m do 500 m.
Kada je u pitanju ekologija, i tu su eksluzivni zastupnici i distributeri austrijske firme UNTHA i nema?ke firme DOPPSTADT. Re? je o drobilicama drveta, industrijskog i lakog gra?evinskog otpada, organskog otpada, mainama za reciklau sme?a, mainama za mlevenje i razdvajanje sme?a, kao i za sitno mlevenje sme?a, i sve su one razli?itog kapaciteta.

?istilica

Na pitanje novinara koja im je glavna konkurencija na ovim prostorima, odgovaraju da su to firme iz Zapadne Evrope. Me?utim, u RIKO Beograd d.o.o. isti?u da sa kvalitetom proizvoda ni najmanje ne zaostaju za tim firmama, a s druge strane sa cenom su bar od 10 do 20 odsto jeftiniji, izme?u ostalog zbog blizine i manjih trokova transporta.
Ono ?ime se nai sagovornici ponose je ?injenica da imaju svoj servis, kao i magacin rezervnih delova, gde se u svakom momentu moe preuzeti rezervni deo. A po potrebi zaposleni firme RIKO d.o.o Beograd donose rezervne delove kupcima.
Magacinski prostor se nalazi u Krnjeevcima gde firma RIKO Beograd u svom vlasnitvu ima zemljite na kojem je planirana izgradnja ve?eg proizvodnog i magacinskog prostora, ali ve? drugu godinu o?ekuju gra?evinsku dozvolu od tamonje optine. Planirana je izgradnja hale veli?ine oko 1000 m2, gde bi se preselio jedan deo proizvodnog programa iz Slovenije.

Kosilica

Koliko je kvalitetna njihova oprema govori i podatak da ovdanja preduze?a za odravanje puteva u najve?oj meri kupuju RIKO-vu opremu. Pri tome treba naglasiti da kroz izuzetno korektan odnos, brzu isporuku rezervnih delova, maina i ostale opreme odravaju i proiruju svoju uspenu saradnju sa kupcima.

Univerzalna hidrauli?na ruka montirana na traktor

Na kraju treba dodati da im je u planu proirenje prodajne mree na zemlje jugoisto?ne Evrope, kao to su Bugarska, Rumunija, severni deo Gr?ke, Albanija. Distibucija opreme za navedene zemlje bila bi vrena preko RIKO Beograda.

Silos za so